Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
http://pupsochaczew.pl/aktualnosc/1/„profesjonalna-kadra-wyższa-jakosc-uslug”

„Profesjonalna kadra-wyższa jakość usług”

 

 

 

Informacja

o projekcie realizowanym w ramach Priorytetu VI Działania 6. 1 Poddzialania 6.1.2 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

 

 

 

 

 

Dnia 08 lipca 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, jako Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośrednicząca II stopnia) dla Działania 6.1 PO KL, a Powiatem Sochaczewskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie na realizację projektu w ramach

 

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Realizację Projektu pod nazwą

 

„Profesjonalna kadra-wyższa jakość usług” rozpoczęliśmy od dnia 01.05.2010r. Zakończenie projektu zgodnie z umową zaplanowane zostało na dzień 31.12.2013 r.

Celem głównym niniejszego projektu jest wzmocnienie i rozwój Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie w zakresie realizacji zadań i usług na rzecz klientów naszej instytucji.

Cele szczegółowe projektu:

- upowszechnianie pośednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w naszym regionie poprzez pozyskanie dodatkowych śodków na dofinansowanie kontynuacji zatrudnienia dla 3 pośedników pracy i 2 doradców zawodowych oraz szkolenia dla tej grupy pracowników -a tym samym utrzymanie wymaganego stanu zatrudnienia pracowników tych specjalizacji- zgodnie ze standardami usłg rynku pracy,

- poprawa jakośi i dostęnośi usłg na rzecz osób bezrobotnych, poszukująych pracy i pracodawców,

- sprawniejsza i efektywniejsza realizacja zadań

Całowita wartośćprojektu wynosi 582 002,40 PLN

, w tym:

- 494 702,04 PLN kwota dofinansowania (stanowiąa 85 % wartośi projektu),

- 87 300,36 PLN wkłd włsny (stanowiąy 15% wartośi projektu) śodki te pochodzićbęąze śodków JST.

 

 

W ramach projektu w 2011 roku przeprowadzone został nastęująe działnia

:

- promocja projektu mająa na celu rozpropagowanie idei projektu,

- dofinansowanie zatrudnienia pośedników pracy i doradców zawodowych praca w Powiatowym Urzęzie Pracy w Sochaczewie,

- szkolenia dla 3 pośedników pracy z zakresu: pośednictwa pracy oraz udzielania wsparcia osobom tracąym zatrudnienie z przyczyn leżąych po stronie zakłdu pracy,

- szkolenia dla 2 doradców zawodowych z zakresu: doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz udzielania wsparcia osobom tracąym zatrudnienie z przyczyn leżąych po stronie zakłdu pracy.

 

 

 

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w:

 

 

 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie ul. Kusocińskiego

 

11, 96-500 Sochaczew tel. (046) 862-24-24, fax. (046) 862-33-93

 

www.pup.sochaczew.pl

 

e-mail: sekretariat@pup.sochaczew.pl

 

Opracowała:

 

Małgorzata Bogusiewicz

 

Samodzielny specjalista ds. programów