Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Pożyczka szkoleniowa

Pożyczka szkoleniowa może być przeznaczona na:

1.uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,

2.koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

3.koszt przejazdu lub zakwaterowania, jeżeli szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zameldowania bezrobotnego,

4.koszt wymaganych badań lekarskich i psychologicznych,

5.koszt egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

O udzielenie pożyczki ze środków Funduszu Pracy może ubiegać się:

• bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy w Sochaczewie;
• poszukujący pracy zarejestrowany w Urzędzie Pracy w Sochaczewie
który:

a) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
b) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
c) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
d) uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
e) jest żołnierzem rezerwy,
f) pobiera rentę szkoleniową,
g) pobiera świadczenie szkoleniowe tj. świadczenie przyznane przez pracodawcę w ramach programu pomocy dla zwalnianych pracowników w związku ze zwolnieniem monitorowanym,
h) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

•  pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowana jako poszukująca pracy w Urzędzie Pracy w Sochaczewie, zwani dalej Wnioskodawcą.
Pożyczka jest nie oprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Szczegółowy harmonogram spłaty pożyczki będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie udzielenia pożyczki.
Pożyczka udzielana jest na szkolenie, którego celem jest podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość pożyczki jest ustalana z uwzględnieniem wysokości kosztów odbycia planowanego szkolenia, uwiarygodnienia możliwości terminowego jej zwrotu oraz posiadanego limitu środków z Funduszu Pracy.

Przez "przeciętne wynagrodzenie" rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, jest przyjmowana na dzień podpisania umowy.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej otrzymania. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Zawarcie umowy o udzielenie pożyczki szkoleniowej wymaga zachowania formy   pisemnej.
Pożyczka szkoleniowa wypłacana jest w jednej transzy lub kilku, jeżeli szkolenie składa się  z kilku etapów i przelewana na wskazane w umowie konto.

Wnioskodawcy, który otrzymał pożyczkę szkoleniową, nie przysługuje stypendium szkoleniowe za okres trwania szkolenia, gdyż odbywa szkolenie bez skierowania z Urzędu Pracy. Przez cały okres trwania umowy pożyczki szkoleniowej Dyrektor Urzędu w Sochaczewie ma prawo do prowadzenia wizyt monitorujących przebieg szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat pożyczki szkoleniowej dostępne są w Centrum   Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy w Sochaczewie  pokój nr 34 albo pod numerami tel. 46 862-24-24 wew.134, 46 862-24-55 wew. 134.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-28 15:28:26)
Zredagowana przez: Jadwiga Libera (2015-05-06 12:55:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/strona/po%C5%BCyczka-szkoleniowa/169