Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Szkolenia grupowe

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie oferuje szkolenia grupowe i indywidualne.

Osoby, które mogą skorzystać ze szkoleń organizowanych przez Urząd Pracy w Sochaczewie to osoby:

1. posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej;
2. poszukujące pracy

które:

• są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, lub
• są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, lub
• otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach, lub
• uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach pomocy społecznej;
• są żołnierzem rezerwy,
• pobierają rentę szkoleniową,
• pobierają świadczenie szkoleniowe, lub
• podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

3. są pracownikami bądź wykonują inną pracę zarobkową/działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym.

SZKOLENIA GRUPOWE inicjowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, a w szczególności w przypadku:

• braku kwalifikacji zawodowych,
• konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
• utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
• braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia brane są także pod uwagę:

• poziom i kierunek wykształcenia,
• doświadczenie zawodowe,
• umiejętności o znaczeniu zawodowym (odnoszące się do tematu szkolenia,
• wcześniejszy udział w szkoleniu,
• okres zarejestrowania w urzędzie pracy,
• spełnianie warunków osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy- wynosi ono miesięcznie 120 procentowego zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% wyżej wymienionego zasiłku.

UWAGA – Bezrobotnemu uprawnionemu w czasie szkolenia do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia. Osoba, która:

- Po otrzymaniu skierowania nie podjęła szkolenia, traci status osoby bezrobotnej na okres:

• 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
• 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
• 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

- Z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana na okres wymieniony wyżej, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcie działalności gospodarczej.

Bezrobotny skierowany na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów, ponadto przysługuje mu stypendium w wysokości 20% zasiłku 120%, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

Stypendium szkoleniowe nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje stypendium, dietę lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Osobom posiadającym status osoby poszukującej pracy w okresie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje.

Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy lub z Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy w Sochaczewie  pokój nr 34 albo pod numerami tel. 46 862-24-24 wew.134, 46 862-24-55 wew.134.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-28 15:27:31)
Zredagowana przez: Jadwiga Libera (2015-05-06 13:28:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/strona/szkolenia-grupowe/168