Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Szkolenia indywidualne

Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione.

O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba:
- bezrobotna lub
- poszukująca pracy lub
- pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym w wieku 45 lat i powyżej, zarejestrowana w Urzędzie Pracy w Sochaczewie zwane dalej osobami uprawnionym.
Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

1. braku kwalifikacji zawodowych,
2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Osoba zainteresowana szkoleniem indywidualnym może być skierowana do specjalisty ds. rozwoju zawodowego, przez doradcę zawodowego lub pośrednika pracy pod warunkiem braku odpowiedniej oferty pracy, bądź udać się na rozmowę z własnej inicjatywy.

W Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy  osoba uprawniona może uzyskać poradę, skonsultować ze specjalistą wybór szkolenia, otrzymać informację o rejestrze instytucji szkoleniowych, ma też możliwość skonsultowania - przed złożeniem wniosku - dokumentacji związanej ze szkoleniem w trybie indywidualnym.

Osobie uprawnionej nie zostaną sfinansowane koszty szkolenia, jeżeli szkolenie będzie podjęte bez skierowania ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Osoba uprawniona zakwalifikowana na szkolenie może być na nie skierowana po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu
w ostatnich 3 latach w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy lub o udziale w takim szkoleniu w ostatnich 3 latach, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia nie przekroczyła 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W przypadku podjęcia przez osobę uprawnioną zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w trakcie trwania szkolenia, uczestnik ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Bezrobotny/-a jest obowiązany/-a zawiadomić Urząd o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Szkolenie powinno odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 12 miesięcy,
a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

Wskazana instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.

Instytucja szkoleniowa zobligowana jest do ubezpieczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, osoby skierowanej na szkolenie będącej osobą poszukującą pracy.
Instytucja szkoleniowa zobligowana jest także ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków bezrobotnego skierowanego na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.

W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie na szkolenie jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego Urzędu Pracy w Sochaczewie predyspozycji do wykonywania zawodu, który ma być uzyskany w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach skierowanie na szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Zasady przyznawania stypendium szkoleniowego:

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę przysługuje stypendium szkoleniowe. Osobom poszukującym pracy lub osobom zatrudnionym bądź wykonującym inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym, w okresie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
Stypendium nie przysługuje osobie bezrobotnej, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje jej, z tego tytułu inny rodzaj świadczenia pieniężnego w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Jeżeli w trakcie szkolenia bezrobotny skierowany na szkolenie podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje mu stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem wypłacenia stypendium jest dostarczenie listy obecności za dany miesiąc, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia po jego zakończeniu a także dokumentu poświadczającego przyczynę wyrejestrowania, np. umowę o pracę, czy zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Osoba bezrobotna zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy wskutek choroby, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA
Stypendium szkoleniowe naliczane jest na podstawie listy obecności przekazanej przez instytucję szkoleniową lub osobę bezrobotną , faxem, skanem lub osobiście w przeciągu pięciu pierwszych dni roboczych miesiąca następnego po tym, który obejmuje lista obecności. Brak listy obecności lub niekompletne jej wypełnienie będzie skutkowało brakiem naliczenia stypendium, aż do momentu dostarczenia poprawnej listy obecności.

Konsekwencje odmowy, rezygnacji lub przerwania szkolenia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia propozycji szkolenia lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu określenie zdolności udziału w szkoleniu, skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej na okres:

• 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
• 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
• 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy

Przerwanie z własnej winy lub nie podjęcie szkolenia po skierowaniu przez Urząd, skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej/poszukującej pracy odpowiednio od dnia przerwania szkolenia albo od następnego dnia po dniu skierowania, na okres wskazany powyżej.
Niestawienie się w terminie wyznaczonym przez Urząd i nie powiadomienie w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawienia  skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego/poszukującego pracy, które następuje od dnia niestawienia się w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednio na okres wskazany w zależności od liczby niestawiennictw.

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy
w Sochaczewie  pokój nr 34 albo pod numerami tel. 46 862-24-24 wew. 134, 46 862-24-55 wew. 134.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-28 15:26:32)
Zredagowana przez: Jadwiga Libera (2015-05-06 12:52:18)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/strona/szkolenia-indywidualne/167