Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Informacje ogólne

Informacje ogólne

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia.
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
 3. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
 4. Ocenianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
 5. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 6. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje także:

 1. Celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową
  i zatrudnieniową,
 • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.

       2. Proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

       3. Celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • kryteria doboru bezrobotnych,
 • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą powoływani przez starostę przedstawiciele działających na terenie powiatu:

 1. terenowych struktur każdej organizacji związkowej;
 2.  terenowych struktur każdej organizacji pracodawców - reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji;
 3. społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje zgodnie z trybem:

 1. Starosta w formie pisemnej zwraca się do organów i organizacji w/w o zgłoszenie kandydata do Rady Rynku Pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia.
 2. Do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Starosta informuje organy i organizacje w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń o terminie posiedzenia inaugurującego.

Rada Rynku Pracy wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na czas trwania kadencji, która trwa 4 lata.

Starosta może powołać w skład Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania Rady.

Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału
w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Strona dodana przez: Jadwiga Libera (2016-01-29 09:17:56)
Zredagowana przez: Jadwiga Libera (2016-01-29 09:22:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/strona/informacje-ogolne/301